2024. July 24. Wednesday
Ma: Kinga, Kincső Holnap: Kristóf, Jakab
Bokod község honlapja

Közérdekű adatok

I. Általános közzétételi lista

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
   Frissítés ideje: 2021.06.18
   Archív adattartalom: nincs
  2. A felügyelt költségvetési szervek
   Frissítés ideje: 2020.06.18
   Archív adattartalom: nincs
  3. Gazdálkodó szervezetek
   Frissítés ideje: 2021.06.18
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  4. Közalapítványok
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
  5. Lapok
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
  7. Költségvetési szervek
   Frissítés ideje: 2021.06.18
   Archív adattartalom: nincs
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven-
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke-
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Legalább 1 évig archívumban tartásával
  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
   Frissítés ideje: 2016.11.14
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
   Frissítés ideje: 2021.07.02
   Archív adattartalom: nincs
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
  19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
  25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 3. Gazdálkodási adatok
  1. A működés törvényessége, ellenőrzések
   Frissítés ideje: 2020.05.12
   Archív adattartalom: nincs
  2. Költségvetések, beszámolók
   1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója
    Frissítés ideje: 2020.06.18
    Archív adattartalom: A közzétételt követő 10 évig
   2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
    Frissítés ideje: 2020.06.18
    Archív adattartalom: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
   3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
    Frissítés ideje: 2020.05.12
    Archív adattartalom: A közzétételt követő 5 évig
   4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
    Frissítés ideje: 2020.06.18
    Archív adattartalom: A közzétételt követő 5 évig
   5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) - Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
    Frissítés ideje: 2020.05.12
    Archív adattartalom: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
   6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések - Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre
    Frissítés ideje: 2020.05.12
    Archív adattartalom: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
   7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
    Frissítés ideje: 2022.04.01
    Archív adattartalom: Legalább 1 évig archívumban tartásával
   8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
    Frissítés ideje: 2023.03.27
    Archív adattartalom: Legalább 1 évig archívumban tartásával
  3. Működés
   1. A foglalkoztatottak
    Frissítés ideje: 2020.05.13
   2. Támogatások
    Frissítés ideje: 2020.05.13
   3. Szerződések
    Frissítés ideje: 2021.06.18
   4. Koncessziók
    Frissítés ideje: 2020.05.13
    • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

II. Egyedi közzétételi lista

A. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek

 1. Bokodi Polgármesteri Hivatal
  1. Szervezeti, személyzeti adatok
   Frissítés ideje: 2020.03.10
   Archív adattartalom: nincs
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
  3. Gazdálkodási adatok
   Frissítés ideje: 2021.06.18
   Archív adattartalom: nincs
 2. dr. Nemere Zoltán Óvoda
  1. Szervezeti, személyzeti adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
  3. Gazdálkodási adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs

B. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság

A Bokodi Szolgáltató Kft. végelszámolásának befejezése 2021.06.07. napján megtörtént, jelenleg nincs gazdasági társaság.

C. Az Önkormányzat által alapított alapítvány

 1. Bokodi Emberek Egészségéért Alapítvány
  1. Szervezeti, személyzeti adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
  3. Gazdálkodási adatok
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   Archív adattartalom: nincs
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

III. Különös közzétételi lista

 1. Bokodi Emberek Egészségéért Alapítvány
  1. Ügyintézés különös szabályai
  2. Az Önkormányzat közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
   Frissítés ideje: 2020.05.13
  3. Az Önkormányzat gazdasági programja
   Frissítés ideje: 2020.05.13
  4. Hatósági nyilvántartások
   Frissítés ideje: 2020.05.13
  5. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
   Frissítés ideje: 2020.05.13
   • Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

Önkormányzat

Ügyintézés

Legnépszerűbb cikkek

Elérhetőségeink

Bokodi Polgármesteri Hivatal
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Postacím:
2855 Bokod, Hősök tere 6.

Elektronikus elérhetőségeink: